AA
Toegang tot asiel en rechtsbijstand in verband met aanbevelingen betreffende niet-ontvankelijkheid van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Op 9 juni 2016 heeft de vereniging van advocaten van Mytilini (Lesbos) het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor de rechter gedaagd wegens belemmering van de toegang tot asielprocedures, door rechtsbijstandsverleners die asielzoekers wilden ontmoeten de toegang tot hotspots te ontzeggen. In Griekenland werkzame advocaten melden voorts dat het EASO rechtsbijstandsverleners en asielzoekers niet tijdig inlicht over het persoonlijk onderhoud dat in het kader van niet-ontvankelijkheidsprocedures met asielzoekers dient plaats te vinden en dat rechtsbijstandsverleners hierover vaak slechts enkele uren vóór het onderhoud worden ingelicht of pas als het onderhoud al heeft plaatsgevonden.

1. Wat is de rol van en wat zijn de precieze taken die namens het EASO worden uitgevoerd door de particuliere onderneming G4S, waarmee het EASO een rechtstreekse arbeidsovereenkomst heeft afgesloten betreffende dienstverlening binnen een openbare instelling?

2. Op welke wijze ziet het EASO erop toe dat er in het kader van de niet-ontvankelijkheidsbeoordelingen systematisch kwetsbaarheidsbeoordelingen worden uitgevoerd? Wordt er bijvoorbeeld naar behoren rekening gehouden met de classificatie als kwetsbaar van bepaalde asielzoekers, zoals vastgesteld door de organisatie Dokters van de Wereld?

3. Is de Commissie van oordeel dat de huidige procedures voor het doen van aanbevelingen betreffende niet-ontvankelijkheid en het feit dat volgens berichten rechtsbijstandsverleners niet tijdig worden ingelicht over de ondervraging van asielzoekers in overeenstemming zijn met het EU-recht, en met name met artikel 47 van het Handvest van de grondrechten?

 

Antwoord van Commissaris Avramopoulos

 

De Griekse politie en het Griekse leger zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de asielcentra. Met het oog op veilige arbeidsomstandigheden heeft het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), in overleg met de Griekse politie, een bewakingsfirma (G4S) ingeschakeld, die alle personen screent die de zone bestemd voor het voeren van een onderhoud betreden. Gezien de urgentie heeft EASO het raamcontract van de vertegenwoordiging van de Commissie in Athene gebruikt als basis voor het contract. 

Kwetsbaarheidsbeoordeling vormt een integrerend onderdeel van het onderzoek van de ontvankelijkheid. EASO zet systematisch deskundigen inzake kwetsbaarheid in en biedt begeleiding/opleiding voor deskundigen met als doel potentiële speciale behoeften op te sporen. Alle overgelegde documenten worden in aanmerking genomen tijdens het onderhoud. Wanneer er sprake is van kwetsbaarheidsindicatoren wordt de zaak doorverwezen naar de betrokken deskundige inzake kwetsbaarheid, die een kwetsbaarheidsbeoordeling uitvoert. EASO heeft een online-instrument ontwikkeld ten behoeve van registratieambtenaren en dossierbehandelaars.

Alleen asielzoekers van wie het verzoek overeenkomstig de richtlijn asielprocedures niet‐ontvankelijk is verklaard, zullen naar Turkije worden teruggestuurd. Geen enkele asielzoeker wordt automatisch  teruggestuurd. Elk asielverzoek wordt afzonderlijk behandeld overeenkomstig de richtlijn asielprocedures en er kan beroep worden ingesteld. EASO voert een onderhoud met als doel te zorgen voor een systematische voorafgaande individuele beoordeling van de ontvankelijkheid en formuleert adviezen. De Griekse asieldienst is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen in de zin van artikel 4, lid 1, van de richtlijn asielprocedures en moet ervoor zorgen dat verzoekers voldoende gelegenheid hebben om elementen aan te voeren om hun verzoek zo volledig mogelijk te staven. Het nemen van een besluit over de toegang van advocaten tot de zone bestemd voor het voeren van een onderhoud en het vaststellen van het tijdschema voor het onderhoud over de ontvankelijkheid, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale autoriteiten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?