AA
(Taal)discriminatie door Europese Commissie

In antwoord op vraag E-0779/01NL wijst de Commissie op het discriminatoir karakter van het moedertaalcriterium bij aanwervingen. Het moedertaalcriterium kan volgens commissaris de Palacio worden beschouwd als discriminatoir en onverenigbaar met de regelgeving inzake vrij verkeer van werknemers.

Eerder had ook de Belgische minister Laurette Onkelinx erkend dat het beginsel van non-discriminatie en het vrij verkeer van werknemers met voeten wordt getreden door vacatures te plaatsen voor native English-speaker. Voor aanwervingen in de Belgische federatie verwijst ze naar CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

Het TACIS-programma van de Europese Commissie is voor z'n informatiecentrum op zoek naar een Engelse moedertaalspreker. Deze werkwijze is flagrant in strijd met het non-discriminatiebeginsel, zoals gestipuleerd in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie, én met de wetgeving inzake aanwervingen in de Belgische federatie, zoals bepaald in CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers.


Erkent de Commisse dat bovengenoemde aanwervingsprocedure flagrant in strijd is met het non-discriminatiebeginsel en derhalve onverenigbaar met de regelgeving inzake vrij verkeer van werknemers, zoals gesteld door in antwoord op vraag E-0779/01NL?

Zo ja, welke (juridische) stappen zal de Commissie zetten tegen bovengenoemde inbreuk op het non-discriminatiebeginsel, zoals gestipuleerd in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie, én op de wetgeving inzake aanwervingen in de Belgische federatie, zoals bepaald in CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers?

Zo neen, welke argumenten schuift de Commissie naar voren om voor de aanwerving van een communicatieverantwoordelijke voor haar TACIS-programma een inbreuk te plegen op het non-discriminatiebeginsel en de regelgeving inzake vrij verkeer van werknemers?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?