AA
(Taal)discriminatie bij de aanwerving van personeelsleden in de Belgische federatie

Europese organisaties eisen steeds vaker onomwonden dat hun sollicitanten Engelse moedertaalsprekers moeten zijn. Op die manier discrimineren ze openlijk tegen anderstalige werkzoekenden. Het Engels krijgt - ten onrechte - het statuut van dominante (cultuur)taal. In antwoord op een schriftelijke vraag heeft de minister tot driemaal toe bevestigd dat het moedertaalcriterium bij de aanwerving van personeelsleden indruist tegen het non-discriminatiebeginsel. "In het kader van deze verschillende teksten lijkt het mij dat de vereiste om een native English speaker te zijn, het principe van niet-discriminatie zou schenden", aldus Onkelinx die zich baseert op de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Voor aanwervingen in de Belgische federatie verwijst ze naar CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Het TACIS-programma van de Europese Commissie is voor z'n informatiecentrum op zoek naar een Engelse moedertaalspreker (zie bijlage). Deze werkwijze is flagrant in strijd met het non-discriminatiebeginsel, zoals gestipuleerd in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie, én met de wetgeving inzake aanwervingen in de Belgische federatie, zoals bepaald in CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

1. Welke juridische stappen zal de minister zetten tegen bovengenoemde inbreuk op het non-discriminatiebeginsel, zoals gestipuleerd in de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie, én op de wetgeving inzake aanwervingen in de Belgische federatie, zoals bepaald in CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers?

2. Zal de minister een beroep doen op de bestaande wetgeving inzake discriminatie en racisme om stappen te zetten tegen bovengenoemde inbreuk op het non-discriminatiebeginsel en een eind maken aan deze (taal)discriminatie tegenover niet-Engelstaligen bij de aanwerving van een communicatieverantwoordelijke voor het TACIS-programma? Zo neen, waarom niet?

3. Zal de minister een beroep doen op het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding om stappen te zetten tegen bovengenoemde inbreuk op het non-discriminatiebeginsel en een eind maken aan deze (taal)discriminatie tegenover niet-Engelstaligen bij de aanwerving van een communicatieverantwoordelijke voor het TACIS-programma? Zo neen, waarom niet?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?