AA
Schending van fundamentele sociale rechten in Georgië - parlementaire vraag E-8170/2011

In Georgië is de arbeidswetgeving in strijd met de sociale grondrechten van de IAO, meer bepaald met conventies 87 en 98. De schendingen van vakbondsrechten en van de vrijheid van vereniging blijven aanhouden. De IAO heeft haar bezorgdheid over die situatie in Georgië al geuit.
De bekrachtiging en toepassing van die fundamentele normen zijn echter een voorwaarde om het SAP+ te kunnen genieten.
Is de Commissie op de hoogte van deze schendingen?
Is de Commissie bereid een onderzoek te openen naar de schendingen van voornoemde IAO-normen op basis van de procedure voorzien in artikel 15, lid 1, onder a, en de artikelen 16 en 17 van de Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad van 22 juli, waarbij een SAP voor de periode 2009-2011 in werking werd gesteld? Kan de Commissie ons berichten over de onderzoeksresultaten en de mogelijke acties die hieraan gekoppeld zullen worden om te bewerkstelligen dat deze fundamentele rechten in Georgië worden gerespecteerd?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DE GUCHT (op 21 oktober 2011)

De Commissie volgt nauwlettend de tenuitvoerlegging door Georgië van de belangrijkste internationale verdragen betreffende arbeidsnormen, en heeft met bezorgdheid kennis genomen van de tekortkomingen die de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in 2010 heeft vastgesteld ten aanzien van de toepassing door Georgië van de IAO-verdragen nr. 87 en nr. 98.

De Commissie heeft hiervan dan ook een centraal discussiepunt gemaakt in het kader van haar contacten met de Georgische autoriteiten. Het meest recente voorbeeld is het 11e samenwerkingscomité EU-Georgië van 22 september 2011, bij welke gelegenheid de Commissie haar bezorgdheid opnieuw heeft onderstreept en Georgië heeft aangespoord de door de IAO genoemde tekortkomingen te corrigeren, met name ten aanzien van vakbondsrechten.

Wat de mogelijkheid van intrekking van preferentiële regelingen onder het stelsel van algemene (tarief)preferenties (SAP/GSP) betreft, geeft artikel 15, lid 1, onder a), van Verordening 732/2008 de wettelijke voorwaarden aan waaronder SAP-preferenties ingetrokken kunnen worden, oder andere dat er sprake moet zijn van "ernstige en systematische" schending van de beginselen die zijn neergelegd in de voornaamste verdragen inzake mensenrechten en arbeidsrechten, blijkend uit de conclusies van de bevoegde toezichthoudende instanties. De Commissie is echter niet van mening dat uit de conclusies van de toezichthoudende instanties van de IAO blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan. Met betrekking tot artikel 17 van de verordening gelden dezelfde overwegingen. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat artikel 16 betrekking heeft op fraude, niet op arbeidsrechten, en dus niet relevant lijkt in de specifieke context van de vraag van het geachte Parlementslid.

De Commissie zal derhalve de dialoog met de Georgische autoriteiten voortzetten en hen aansporen de aanbevelingen van de IAO op te volgen. Mocht op een gegeven moment blijken dat aan de voorwaarden van de SAP-verordening voor intrekking van preferentiële regelingen wordt voldaan, dan zal de Commissie de nodige actie ondernemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?