AA
Samenwerking van de EU met de Palestijnse eenheidsregering - parlementaire vraag E-5501/2011

Policy officers van Pax Christi Vlaanderen, Broederlijk Delen en CIDSE stelden een aantal aanbevelingen op voor de EU om samen te werken met de Palestijnse eenheidsregering. Op 27 april 2011 bereikten Fatah en Hamas, samen met andere Palestijnse groepen, een akkoord over eenheid. Deze beginselovereenkomst moet een einde maken aan de rivaliteit tussen hen, die een hoogtepunt bereikte in 2007 toen Hamas Fatah verdreef uit de Gazastrook. Fatah en Hamas spreken af een interimregering te vormen en voorbereidingen te treffen om volgend jaar presidents- en parlementsverkiezingen te houden.

Het herstel van de Palestijnse eenheid wordt gezien als cruciaal voor de vorming van een toekomstige Palestijnse staat, die vreedzaam naast Israël moet bestaan. Israël verzet zich echter tegen de Palestijnse eenheid en heeft al verklaard de vredesgesprekken op te schorten. Naast een verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger, mevrouw Ashton, "interested in learning more about the agreement", heeft de EU geen duidelijk standpunt ingenomen over de interim-overeenkomst. Samenwerking tussen de EU en de interim-regering is echter cruciaal voor het slagen van de tweestatenoplossing. Door samen te werken, kan men eveneens druk uitoefenen op Hamas om de regels van het internationaal (humanitair) recht te respecteren. Volgens de aanbevelingen van de ngo’s dient de samenwerking volgende doelen te behartigen: Het stoppen van aanvallen op burgers en gijzeling, verboden onder het internationaal humanitair recht. Alle lidstaten hebben de plicht de Verdragen van Genève te doen naleven. De EU dient zijn invloed aan te wenden opdat Hamas, als gewapende groep, zich houdt aan deze regels. Het opheffen van de Gaza-blokkade en ondersteunen van wederopbouw en ontwikkeling. De EU dient haar invloed aan te wenden om, naast de politieke, nu ook de fysieke verdeeldheid op te heffen zodat de ontwikkeling die plaatsvond op de Westelijke Jordaanoever kan uitgebreid worden naar Gaza. Hiertoe dient de EU druk te zetten op Israël om de blokkade op te heffen, alsook de opening in Rafah te faciliteren. Mensenrechtenschendingen door Palestijnse veiligheidstroepen stoppen. Organisatie van Palestijnse verkiezingen, de kern van de rechtsstaat.

Is de Commissie op de hoogte van deze aanbevelingen? Wat is haar reactie hierop? Is zij bereid deze in praktijk om te zetten?

***
ANTWOORD VAN de HOGE VERTEGENWOORDIGER/VICEVOORZITTER ASHTON
(op 25 juli 2011)

Het EU-standpunt over het Palestijnse verzoeningsakkoord is uiteengezet in de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 mei 2011, waarin de EU zich verheugt over het akkoord, dat begin mei 2011 in Caïro is ondertekend. Dit is in overeenstemming met de eerdere oproep van de EU aan de Palestijnen om zich te scharen achter president Abbas en een permanente scheiding tussen de westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook te voorkomen.

De EU is van mening dat verzoening een belangrijk voorwaarde is voor eenheid binnen een toekomstige Palestijnse staat en het bereiken van een tweestatenoplossing. Ook is het op langere termijn in het belang van Israël om alle partijen te betrekken bij het proces dat moet leiden tot een duurzaam vredesakkoord.

De EU zet graag haar steun voort, onder andere in de vorm van rechtstreekse financiële steun aan een nieuwe Palestijnse regering van onafhankelijke personen die de beginselen onderschrijft die president Abbas in zijn toespraak op 4 mei 2011 in Caïro heeft uiteengezet. Of de EU haar samenwerking met de nieuwe Palestijnse regering voortzet, zal afhangen van de mate waarin deze beleidslijnen en verbintenissen worden onderschreven.

De EU ziet nauwlettend toe op de uitvoering van het verzoeningsakkoord en ziet uit naar de verkiezingen, zoals beschreven in de conclusies van de Raad van mei 2011. De EU is bereid om de inzet van een EU-verkiezingswaarnemingsmissie te overwegen.

De EU heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid over de situatie in de Gazastrook uitgesproken en heeft opgeroepen tot onmiddellijke, permanente en onvoorwaardelijke openstelling van grensovergangen voor goederen- en personenverkeer van en naar de Gazastrook. De EU heeft aangedrongen op volledige tenuitvoerlegging van Resolutie 1860 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en op volledige eerbiediging van het internationale humanitaire recht. De EU heeft zich bereid verklaard om de EU-grensbijstandmissie (EUBAM) in Rafah te reactiveren zodra de politieke situatie en de veiligheid dat toelaten, zodat de EU haar rol als derde partij bij de grensovergang in Rafah kan vervullen, zoals beschreven in de overeenkomst betreffende verkeer en toegang van 2005. De EU heeft ook opgeroepen tot een einde aan alle geweld en de vrijlating van de ontvoerde Israëlische soldaat Gilad Shalit. De EU onderhoudt principieel geen contacten met Hamas.

De EU heeft de beschuldigingen van schending van de mensenrechten door Palestijnse veiligheidstroepen ter sprake gebracht tijdens haar regelmatige dialoog met de Palestijnse Autoriteit in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?