AA
Over zaaizaad, pootaardappelen en genetische erosie - parlementaire vraag E-12264/2011

Evaluatieverslag over de artikelen 4, 13, lid 2, 14 en 15 van Richtlijn 2008/62/EG
Richtlijn 2008/62/EG van de Commissie van 20 juni 2008 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd, en voor het in de handel brengen van zaaizaad en pootaardappelen van die landrassen en rassen voorziet overeenkomstig artikel 22 in een evaluatie van de toepassing van de artikelen 4, 13, lid 2, 14 en 15 van deze richtlijn per 31 december 2011.
Kan ik van de Commissie een kopie van deze evaluatie ontvangen en vernemen welke maatregelen ze zal ondernemen naar aanleiding van deze evaluatie?

ANTWOORD VAN COMMISSARIS DALLI (op 14 februari 2012)

Na een grondige evaluatie van de EU-wetgeving betreffende het in de handel brengen van zaai- en pootgoed en teeltmateriaal werkt de Commissie nu aan een herziening van de wetgeving waarbij ook de specifieke uitvoeringswetgeving met betrekking tot de zogeheten instandhoudingsrassen aan bod komt. Er wordt daarom geen afzonderlijk evaluatieverslag over Richtlijn nr. 2008/62/EG van de Commissie over instandhoudingsrassen opgesteld.

Uit de resultaten van de evaluatie is gebleken dat de wetgeving voor nichemarkten nog kan worden verbeterd. Voor rassen die voornamelijk worden gebruikt in landbouw met een lage input zijn sommige eisen inzake rassenproeven, die geen rekening houden met de specifieke kenmerken van landbouw met een lage input, wellicht te streng en te duur.

Ter ondersteuning van een wetsvoorstel ter herziening van de voorwaarden om zaai- en pootgoed en teeltmateriaal te produceren en in de handel te brengen wordt er nu een effectenbeoordeling voorbereid. Op basis van een "options and analysis paper" is er in 2011 een openbare raadpleging over de effectenbeoordeling gehouden en de ontvangen opmerkingen zijn gepubliceerd. Het voorstel is aangekondigd in het Werkprogramma van de Commissie voor 2012 (1).


(1) COM(2011) 777 definitief van 15.11.2011

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?