AA
Anti-dumpingrecht invoer fietsen uit China

In het voorjaar van 1993 maakte de Europese Commissie bekend dat zij een anti-dumpingrecht zou instellen op de invoer van "rijwielen van oorsprong uit China. Het recht is vastgesteld op 34,4% van de netto-prijs, franco grens Gemeenschap, voor inklaring." (IP/93/182 dd. 11 maart 1993). Deze maatregel loopt nog tot juli 2005.

Welk positief of negatief effect heeft deze maatregel (gehad) op de Europese fietsindustrie?

Is de Commissie zinnens om deze anti-dumpingheffing te verlengen?
- Zo ja: kan zij daarover meer concrete gegevens verschaffen?
- Zo neen:
a) waarom niet?
b) welke gevolgen denkt de Commissie dat de niet-verlenging van deze maatregel zal hebben voor de Europese fietsindustrie?
c) op welke manier zal de Europese Commissie met deze gevolgen omgaan?

Voorlopig antwoord

De procedure was ingeleid naar aanleiding van een verzoek van de European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) en de Raad had bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 van de Raad van 8 september 1993 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer in de Gemeenschap van rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht definitieve maatregelen vastgesteld. Het recht werd vastgesteld op 30,6%. Dit recht werd na een herzieningsprocedure in verband met het vervallen van maatregelen bevestigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2000 van de Raad van 10 juli 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China . Op verzoek van vier producenten die hebben verzocht om behandeling als marktgericht bedrijf werd vervolgens een tussentijds onderzoek geopend. Dit herzieningsonderzoek werd beëindigd bij Verordening (EG) nr. 2131/2001 van de Raad van 29 oktober 2001 zonder dat de maatregelen werden gewijzigd omdat de aanvragers hun verzoek hadden ingetrokken. De maatregelen komen in juni 2005 te vervallen behalve wanneer voor die datum een volledig tussentijds of herzieningsonderzoek in verband met het vervallen van maatregelen wordt ingeleid waarin de noodzaak om de maatregelen voort te zetten wordt bevestigd.

Overeenkomstig artikel 11, lid 2 van de basis antidumpingverordening , kunnen de producenten in de Gemeenschap, uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de rechten een verzoek tot een nieuw onderzoek indienen. Overeenkomstig artikel 5, lid 5 van deze verordening basis antidumping kan de Commissie geen commentaar geven op verzoeken of klachten met betrekking tot de inleiding van een onderzoek alvorens een besluit is genomen om al dan niet daadwerkelijk een onderzoek in te leiden. Indien een dergelijk onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen wordt ingeleid, wordt gewoonlijk een bericht van inleiding bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie kort voor de datum waarop de maatregel komt te vervallen, d.w.z. in dit geval 10 juli 2005. Dit zou ook het geval zijn wanneer maatregelen komen te vervallen, d.w.z. rond de datum waarop de maatregelen komen te vervallen wordt een bericht bekendgemaakt in het Publicatieblad waarin dit wordt aangekondigd. Tot op heden is wat de hier bovenvermelde maatregelen betreft nog geen bericht bekendgemaakt.

Verdere ontwikkelingen bij deze procedure kunnen worden gevolgd op het volgende internetadres: http://europa.eu.int/comm/trade/policy/dumping/stats.htm .

Informatie over de gevolgen van maatregelen voor de bedrijfstak van de Gemeenschap wordt, los van een onderzoek, niet systematisch verzameld. Omdat er nu geen onderzoek loopt, beschikt de Commissie op dit moment niet over informatie. In het laatste herzieningsonderzoek heeft de EBMA echter betoogd dat het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk zou leiden tot voortzetting of herhaling van dumping en schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?