AA
Anti-dumpingrecht en de invoer van rijwielen uit China (Schriftelijke vraag P-0840/05)

In antwoord op vraag E-2019/03 over het anti-dumpingrecht en de invoer van rijwielen uit China stelt de Commissie het volgende: “De maatregelen komen in juni 2005 te vervallen behalve wanneer voor die datum een volledig tussentijds of herzieningsonderzoek in verband met het vervallen van maatregelen wordt ingeleid waarin de noodzaak om de maatregelen voort te zetten wordt bevestigd.”

Kan de Commissie meedelen of er inmiddels met het oog op de verlening van het anti-dumpingrecht op de invoer van rijwielen uit China een volledig tussentijds of herzieningsonderzoek is ingeleid en of dit betekent dat het anti-dumpingrecht voor rijwielen vanuit China zal blijven voortbestaan?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS MANDELSON

De Commissie begrijpt dat het geachte parlementslid verwijst naar het tussentijds onderzoek in verband met de invoer van rijwielen uit China, waarop de Raad bij verordening (EG) nr. 1524/2000 antidumpingmaatregelen instelde. Dat volledige tussentijdse onderzoek werd op 29 april 2004 door de Commissie geopend.

Het hierboven vermelde onderzoek is momenteel aan de gang. Als de Commissie dat onderzoek niet heeft afgerond voor de maatregelen vervallen, d.w.z. voor 15 juli 2005, zou dat diverse gevolgen hebben.

Ten eerste zal het toepassingsgebied van het onderzoek moeten worden uitgebreid om erin aspecten op te nemen van een onderzoek in verband met het vervallen van maatregelen en om in te gaan op de vraag of de maatregelen voor nog eens vijf jaar moeten worden verlengd.

Ten tweede zullen, in afwachting van het resultaat van een dergelijk onderzoek, de huidige maatregelen van toepassing blijven, zeker tot het onderzoek van de Commissie afgerond is.

Ten derde, als het onderzoek uitwijst dat het noodzakelijk is om de maatregelen te handhaven, zullen ze verlengd worden voor nog eens vijf jaar.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?