AA
Advies EU-diplomatie tot boycot Israëlische producten uit bezette gebieden (schriftelijke vraag met voorrang P-189/2011)

Op 11 januari 2011 berichtten internationale media over een vertrouwelijk rapport van de Europese diplomatieke vertegenwoordigers in het Midden-Oosten, waaruit een grote ongerustheid over de Israëlische bezettingspolitiek in Oost-Jeruzalem blijkt. De EU-diplomaten stellen dat Israël actief zijn annexatie voortzet door de Palestijnse aanwezigheid in Jeruzalem systematisch te ondermijnen. Dit gebeurt o.a. door het weigeren van bouwvergunningen voor Palestijnse constructies ten voordele van Israëlische projecten. De recente afbraak van het Sheperd Hotel in een Arabische wijk, veroordeeld door Catherine Ashton, is hier een ander voorbeeld van.

Het Israëlische beleid is gericht op het uitsluitend beklemtonen van de Joodse identiteit van de stad. Volgens de EU-diplomaten maakt dit het vooruitzicht van Oost-Jeruzalem als toekomstige hoofdstad van een onafhankelijke Palestijnse staat steeds onwaarschijnlijker, hetgeen de kansen op een duurzame vrede belemmert. Ze pleiten voor „een meer actieve en zichtbare implementatie” van het EU-beleid betreffende Oost-Jeruzalem. De EU-diplomaten bepleiten dan ook enkele opvallende nieuwe maatregelen. Zo zou de EU ervoor moeten zorgen dat er geen producten uit Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem en andere bezette gebieden in de EU geïmporteerd worden. Om de publieke opinie attent te maken, wordt voorgesteld te werken met labels om Israëlische producten uit de bezette gebieden aan te duiden. Bovendien zouden ministers van EU-lidstaten die Jeruzalem bezoeken, het gezelschap van Israëlische veiligheids- of protocoldiensten moeten weigeren. Er zouden ook richtlijnen moeten komen voor Europese touroperators zodat ze geen beroep doen op toeristische bedrijven, die banden hebben met kolonistenbewegingen. Tot slot zouden EU-diplomaten actiever de afbraak van Palestijnse infrastructuur en de uitzetting van Palestijnse families moeten monitoren.

Wat vindt de Commissie van deze praktische aanbevelingen van de Europese diplomatieke vertegenwoordigers? Hoe verhouden deze voorstellen zich tot het eind 2008 uitgestelde voornemen van de Commissie voor het opwaarderen van de bestaande Associatieovereenkomst tussen de EU en Israël? Is de Commissie gezien de halsstarrige houding van Israël in haar bezettingspolitiek, bereid het debat aan te gaan over de door de EU-diplomaten voorgestelde maatregelen?

Is de Commissie bereid gehoor te geven aan de analyse om via de boycot van producten uit de bezette gebieden, politieke druk uit te oefenen op de Israëlische autoriteiten om zo de vredesonderhandelingen te bevorderen?

***
ANTWOORD VAN COMMISSARIS FÜLE (op 3 maart 2011)

Het beleid van de EU inzake Oost-Jeruzalem wordt duidelijk beschreven in de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van december 2009, die in december 2010 werden herhaald. De EU zal geen wijzigingen aan de grenzen van vóór 1967 erkennen, inclusief met betrekking tot Jeruzalem, tenzij die door beide partijen worden overeengekomen. In de conclusies wordt verder verklaard dat de Raad de annexatie van Oost-Jeruzalem nooit heeft erkend en dat "echte vrede alleen mogelijk [is] indien er door middel van onderhandelingen een oplossing wordt gevonden voor de status van Jeruzalem als de toekomstige hoofdstad van twee staten". Overeenkomstig dit standpunt heeft de EU haar steunverlening aan Oost-Jeruzalem ook geleidelijk aan opgevoerd met als doel de levenskwaliteit van de Arabische inwoners van Jeruzalem te verbeteren.

Het vertrouwelijke verslag van de hoofden van de EU-missies in Oost-Jeruzalem is binnen de EU besproken. De meeste van de aanbevelingen in het verslag worden reeds door een groot aantal lidstaten toegepast. De lidstaten zijn het erover eens dat de meeste aanbevelingen door de lidstaten te zijner tijd zullen moeten worden toegepast. Het is uiteindelijk de bedoeling een gezamenlijke aanpak van deze problematiek overeen te komen volgens het traditionele standpunt van de EU over Oost-Jeruzalem zoals uitgedrukt in de voormelde conclusies van de Raad. De uitvoering van overeengekomen aanbevelingen laat de mogelijkheid onverlet om via onderhandelingen te komen tot een oplossing voor de status van Jeruzalem als de toekomstige hoofdstad van twee staten.

Wat het punt betreft van producten uit de nederzettingen, heeft de Europese Commissie sinds 2005 consequent hetzelfde beleid gevoerd, dat sinds 1 januari 2011 gezamenlijk wordt toegepast door de diensten van de Commissie en de Europese dienst voor extern optreden. Dit beleid werd in februari 2010 door het Europees Hof van Justitie (arrest Brita) bevestigd. Met dit beleid wordt gegarandeerd dat producten die afkomstig zijn uit Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden, niet kunnen profiteren van de preferentiële handelsregeling van de associatie-overeenkomst EU-Israël. Een technische regeling die is aangenomen door het Comité douanesamenwerking EU-Israël voorziet in de aanduiding van de naam en de postcode van de stad, gemeente of industriezone waar de productie heeft plaats gevonden, op alle preferentiële documenten van oorsprong die in Israël worden afgegeven voor producten voor uitvoer naar de EU. Op deze basis wordt de technische regeling toegepast door de douaneautoriteiten van de lidstaten van de EU, die de vermelde documenten van oorsprong controleren en vervolgens alleen een preferentiële tariefregeling toepassen voor invoerproducten uit de staat Israël binnen zijn internationaal erkende grenzen.

De kwestie van etikettering is van heel andere aard dan de kwestie van oorsprongsregels. De voorschriften en procedures voor etikettering hebben tot doel de gebruikers correcte informatie te bieden. De etikettering van goederen is een essentieel onderdeel van het consumentenbeleid van de EU. Algemeen beginsel hierbij is het vrijwillige karakter van de aanduiding van de plaats van oorsprong van een product. Het komt de nationale autoriteiten en de rechtbanken van de lidstaten toe de EU-wetgeving toe te passen en te handhaven overeenkomstig Richtlijn 2000/13/EG .

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?