AA
Aasgierfondsen (Schriftelijke vraag E-2949/07)

In haar antwoord op de vragen P-1431/07 en E-1927/07 geeft de Commissie te kennen dat zij bereid is "elk geschikt initiatief met de bedoeling de activiteiten van aasgierfondsen ('vulture funds') te verminderen" zal steunen.

Is de Commissie bereid om hieromtrent zelf een plan uit te werken en het voor te leggen aan de andere instellingen en de internationale gemeenschap? Zo ja, hoe ziet zij dit concreet? Indien neen, waarom niet?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS ALMUNIA (26 juli 2007)

De Commissie deelt de bezorgdheid over de activiteiten van de zogenaamde 'aasgierfondsen' en over het toenemende aantal rechtszaken tegen arme landen met zware schuldenlast. Deze activiteiten hollen de winst uit die is geboekt door schuldverlichtingsinitiatieven en brengen de vooruitzichten van armoedevermindering in het gedrang. Tegelijk erkent de Commissie de beperking van haar bevoegdheden ten gevolge van de wettelijke bescherming van commerciële contracten en het feit dat de meeste betrokken landen geen lid zijn van de Europese Unie. Om deze redenen zou unilaterale EU-actie weinig effect sorteren. In haar antwoord op schriftelijke vraag E-1927/07 van de heer Kilroy-Silk heeft de Commissie zich bereid verklaard elk geschikt internationaal initiatief te ondersteunen ter beperking van de activiteiten van aasgierfondsen en meer in het algemeen ter versterking van de betrokkenheid van commerciële kredietverstrekkers bij toekomstige discussies over het kader voor internationale schuldverlichting.

Discussies met dezelfde strekking zijn reeds enige tijd aan de gang binnen diverse internationale fora. Op hun vergadering van 19 mei 2007 in Potsdam (Duitsland) hebben de ministers van financiën van de G8, waaraan het met economische en monetaire zaken belaste Commissielid heeft deelgenomen, de ontwikkeling ondersteund van een handvest voor verantwoorde leningverstrekking en hebben zij getracht daarbij andere belanghebbenden, inclusief de G20, te betrekken. In hun verklaring hebben zij hun bezorgdheid uitgesproken over de "acties van bepaalde procederende crediteurs tegen arme landen met zware schuldenlast" en hebben zij zich akkoord verklaard om "samen te werken met het oog op de vaststelling van maatregelen om dit probleem aan te pakken op basis van de werkzaamheden van de Club van Parijs". De Club van Parijs, waarvan de Commissie geen lid is, heeft zich onlangs voor het eerst gebogen over deze kwestie met het doel de toekomstige werkzaamheden van de ministers van financiën van de G8 te onderbouwen. Op basis van het resultaat van dit internationale overleg zal de Commissie bepalen welke rol zijzelf kan spelen en zal zij passende actie binnen haar bevoegdheden ondernemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?