AA
Aanpassing verordening met betrekking tot exclusieve afnameverplichtingen

In antwoord op schriftelijke vraag E-2383/99 49 stelt de Commissie dat "over het algemeen niet (wordt) verwacht dat een brouwer met een marktaandeel van minder dan 30% in staat zal zijn op eigen kracht de markt voor zijn concurrenten af te schermen door de cafés waaraan hij levert een niet-concurrentieverplichting op te leggen". Enerzijds is volgens Horeca Vlaanderen 56% van de cafés in handen van brouwers met een marktaandeel onder 10 procent. Anderzijds vroeg Interbrew een vrijstelling van 5 jaar voor exclusieve contracten. Ondanks de geruststellende verklaringen van de Commissie over verordening (CE) 2790/1999 50 worden exclusiviteitscontracten dus de algemene en voor alles geldende norm.

Welke maatregelen en/of aanpassingen van de verordening overweegt de Commissie - al dan niet in overleg met de Belgische Raad voor de Mededinging - om een einde te maken aan de exclusieve afnameverplichtingen voor caféhouders? Zal de Commissie Interbrew een vrijstelling van 5 jaar geven voor exclusieve contracten?

Antwoord

De geachte afgevaardigde deelt mede dat 56% van de Belgische cafés in handen zijn van brouwers met een marktaandeel van minder dan 10%. Dit standpunt is gebaseerd op een artikel uit het Belgische dagblad De Standaard, waarin cijfers van Horeca Vlaanderen worden gebruikt. Volgens nadere gegevens van Horeca Vlaanderen is 70% van de cafés in België gebonden door exclusieve afnameverplichtingen met brouwers of groothandelaars (bierhandelaren), die voor 80% (56% van alle Belgische cafés) voorzien worden door bierhandelaren. De overige 30% van de cafés is niet gebonden aan enige brouwer of bierhandelaar. Uit de cijfers van Horeca Vlaanderen kan dus niet de conclusie worden getrokken dat 56% van de Belgische cafés in handen is van brouwers met een marktaandeel van minder dan 10%.

Naar aanleiding van de specifieke vragen die de geachte afgevaardigde stelt, kan de Commissie de volgende opmerkingen maken.

1. De Commissie overweegt op dit moment geen enkele aanpassing van verordening nr. 2790/99. De verordeningen nr. 2790/99 en nr. 17/62 stellen de Commissie in staat om gepaste maatregelen te nemen wanneer dit nodig lijkt om concurrentie tussen de brouwers te bevorderen en de klanten een ruimere keuze te bieden. In dergelijke gevallen zal de Commissie, overeenkomstig haar standaardpraktijk, een onafgebroken, nauw contact met de nationale autoriteiten onderhouden.

2. De Belgische biermarkt, en meer in het bijzonder het effect van de exclusieve afnameverplichtingen, vormt het onderwerp van een onderzoek dat is ingesteld in het kader van het verzoek van Interbrew om voor zijn distributiecontracten een vrijstelling te krijgen van het verbod in artikel 81, lid 1, van het EG-Verdrag. Deze kwestie wordt aan de orde gesteld in het ruimere kader van het onderzoek dat de Commissie heeft ingesteld naar een mogelijk misbruik van een dominante positie door Interbrew, dat begonnen is met onaangekondigde inspecties in juli 1999. Deze zaak wordt thans door de Commissie geëvalueerd. Het is nog te vroeg om enige uitspraak te doen over het mogelijke resultaat daarvan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?