AA
(31/10/05) Achterstand toekenning Europees kwaliteitslabel voor (streekgebonden) producten (Schriftelijke vraag E-2616/05)

Met uitzondering van een viertal Waalse streekproducten en een vijftal biersoorten heeft België geen enkel product dat valt onder de labels beschermde oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische aanduiding (BGA) of gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS). Ter vergelijking: Italië heeft met gemak meer dan 140 specialiteiten alleen al in de categorieën BOB en BGA, Spanje meer dan 100 (meer info).

Volgens het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) wacht Vlaanderen, hoewel er aanvragen zijn ingediend, al drie jaar op het eerste product met een dergelijk kwaliteitslabel. De achterstand in de behandeling van deze dossiers zou onder meer te maken hebben met de administratieve beslommeringen die met de recente uitbreiding van de Unie alleen maar zijn toegenomen.

Erkent de Commissie dat zij in de toekenning van deze kwaliteitslabels kampt met een achterstand?

Zo ja, hoe zal zij deze trachten in te halen?

Zo neen, hoe reageert zij op de vaststelling dat Vlaanderen minstens drie jaar moet wachten op de eerste toekenning van zo'n label?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS FISCHER BOEL (19 september 2005)

Momenteel zijn twee aanvragen van België in behandeling, waaronder een registratieaanvraag voor een beschermde geografische aanduiding voor “Geraardsbergse Mattentaart”; misschien is dit een van de aanvragen waarnaar het geachte Parlementslid verwijst. De enige andere aanvraag van België die nog in behandeling is, betreft “Miel de Wallonie”.

De aanvraag voor “Geraardsbergse Mattentaart” is ontvangen op 7 april 2003. Vervolgens hebben de Belgische autoriteiten aanvullende gegevens toegezonden en nu bevindt het dossier zich in de laatste stadia vóór de eerste bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. In overeenstemming met de vastgestelde procedures wordt bij deze bekendmaking de periode geopend waarin bezwaarschriften tegen registratie kunnen worden ingediend. Afhankelijk daarvan wordt de naam al dan niet geregistreerd.

De Commissie is zich bewust van de achterstand in de behandeling van de aanvragen. Deze is toe te schrijven aan de zware procedures uit hoofde van de regelgeving, een aantal arresten van het Hof van Justitie, het grote aantal aanvragen, met name van bepaalde lidstaten zoals het geachte Parlementslid vermeldt, de overschrijding van vertaaltermijnen en de beperkte middelen. De Commissie vindt de huidige situatie echter niet bevredigend en het Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling werkt aan een aanpassing van de regelgeving om deze in overeenstemming te brengen met de WTO-voorschriften en de procedures te stroomlijnen. Voorts worden de interne procedures opnieuw bezien en worden extra middelen uitgetrokken voor registratie. De Commissie acht het essentieel dat er een einde komt aan de huidige achterstand zodat benamingen die aan de criteria voldoen, efficiënt en snel kunnen worden geregistreerd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?