AA
(28/11/2005) Uitbreiding Vlaams havendecreet -- Steun baggerwerken Deurganckdok (Schriftelijke vraag E-1953/05)

Op 18 november 2003 heeft de Europese Commissie vanwege het Vlaamse gewest het aanmeldingsdossier bekomen, bevattende het "havendecreet", twee uitvoeringsbesluiten (inzake artikel 30 en 31 van het decreet) en een viertal overeenkomsten, waaronder de betoelaging van de baggerwerken in de haven van Antwerpen. Op 20 oktober 2004 heeft de Europese Commissie zich in positieve zin uitgesproken over dit dossier.

Echter, begin dit jaar heeft de Vlaamse minister van Openbare Werken en Milieu in een nota aan de leden van de Vlaamse regering een voorstel gedaan tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 houdende de aanduiding van de maritieme toegangswegen en de bestanddelen van de haveninfrastructuur. Daarin wordt ondermeer voorgesteld om aan de basisinfrastructuur, nl. bij het onderdeel "maritieme toegang", alle aan getij onderworpen insteekdokken toe te voegen, zowel in Zeebrugge, Oostende als Antwerpen. Ook het uitvoeringsbesluit is in deze zin aangepast.

Concreet zou het hier om een jaarlijks terugkerend bedrag van 25 miljoen euro gaan dat door het Vlaamse gewest moet worden betaald om de vaargeulen in de getijdedokken te onderhouden.

Wat is het oordeel van de Europese Commissie over deze 25 miljoen euro extra jaarlijkse steun voor baggerwerken in de havens? Heeft de Europese Commissie zicht op hoe deze materie geregeld is in de andere lidstaten van de EU en of die 25 miljoen niet concurrentieverstorend werkt voor andere havens?

***

E-1953/05NL

Antwoord van de heer Barrot

namens de Commissie

Het geachte Parlementslid is wellicht op de hoogte van het besluit van de Commissie van 20 oktober 2004 betreffende financiële steun voor infrastructuurwerkzaamheden in Vlaamse havens (steunmaatregel nr. 520/2003). In dit besluit heeft de Commissie geoordeeld dat het onderhoud en de exploitatie van maritieme toegangswegen en zeesluizen niet a priori als een commerciële activiteit van een havenbedrijf moet worden beschouwd. De Commissie beschouwt deze infrastructuur integendeel als een integrerend onderdeel van de maritieme toegangswegen dat de natuurlijke toegangswegen vanuit zee verbindt met de kunstmatige toegangswegen binnen de haven. Het gaat bijgevolg niet om commerciële faciliteiten, maar om infrastructuur die noodzakelijk is voor de toegankelijkheid van de haven en die de gemeenschap als geheel ten goede komt. Bijgevolg vormt de overheidsfinanciering van het onderhoud en de exploitatie van maritieme toegangswegen en zeesluizen in dit geval geen staatssteun zoals bedoeld in artikel 87, lid 1.

Wat de dokken in de haven betreft, heeft de Commissie geoordeeld dat ze deel uitmaken van de basisinfrastructuur binnen de haven maar ook kunnen worden gebruikt voor commerciële activiteiten. Bijgevolg maken ze geen deel uit van de maritieme toegangsroutes. De Commissie is derhalve van oordeel dat de subsidies voor het onderhoud van deze dokken staatssteun zijn in de zin van artikel 87, lid 1, van het Verdrag. Indien het voorgestelde amendement van het Vlaamse Havendecreet alleen zou betekenen dat deze dokken worden opgenomen in de definitie van “maritieme toegangswegen”, wil dat niet zeggen dat ze ook automatisch hun commerciële functie verliezen. De dokken behouden bijgevolg hun commerciële functie en overheidsfinanciering van het onderhoud en de exploitatie daarvan valt, zoals de Commissie heeft geoordeeld in haar besluit van 20 oktober 2004, onder toepassing van artikel 87, lid 1, van het Verdrag.

De Commissie beschikt op dit moment niet over concrete gegevens over de manier waarop deze kwestie in andere lidstaten is geregeld. Zij financiert evenwel een studie over de “praktijken op het gebied van publieke financiering en aanrekening van kosten in de zeehavens in de EU”, waarvan de resultaten in de herfst worden verwacht en meer duidelijkheid moeten brengen in deze zaak.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?