AA
(27/12/05) Uitzonderingen op Verordening 1185/2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4077/05

van Bart Staes (Verts/ALE)

aan de Commissie


Betreft:Uitzonderingen op Verordening 1185/2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen


In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1185/2003[1]van de Raad van 26 juni 2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen wordt voorzien dat er uitzonderingen kunnen worden toegestaan op het verbod op het afsnijden van haaienvinnen.


Artikel 6 legt de lidstaten op daarover te rapporteren aan de Commissie.


Kan de Commissie laten weten:


1. hoeveel speciale vergunningen als uitzondering op verordening 1185/2003 jaarlijks zijn verleend;


2. wie de ontvangers daarvan waren;


3. hoe groot de omvang van de vangsten was;


zulks voor 2003 en 2004, alsmede de voorlopige aantallen voor 2005?


[1] PB L 167 van 4.7.2003, blz. 1.


E-4077/05NL

Antwoord van de heer Mr Borg

Namens de Commissie

(5.12.2005)
Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad van 26 juni 2003 betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen[1]is in werking getreden op 2 september 2003. Krachtens artikel 6, lid 1, zenden de lidstaten de Commissie uiterlijk 1 mei een volledig jaarverslag over de uitvoering van deze verordening gedurende het voorgaande jaar.


Krachtens artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad brengt de Commissie uiterlijk 1 januari 2006 verslag uit over het functioneren van deze verordening. Dit verslag is momenteel in voorbereiding en zal aan het Europees Parlement en de Raad worden overgelegd zodra het klaar is. De Commissie verwijst het geachte Parlementslid derhalve naar dat verslag waarin de gevraagde informatie kan worden gevonden.
[1] PB L 167, 4.7.2003

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?