AA
(27/12/05) Malta's rapport over de toepassing van de derogatie voor jagen in het voorjaar

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4435/05

van Bart Staes (Verts/ALE)

aan de Commissie


Betreft:Malta's rapport over de toepassing van de derogatie voor jagen in het voorjaar


Is het de Commissie bekend dat de Maltese regering in haar rapport van 15 november 2005 over de toepassing van de derogatie voor jagen in het voorjaar beweert dat tijdens de toetredingsonderhandelingen in 2002 overeenstemming is bereikt tussen Malta en de vertegenwoordigers van de Commissie over het jagen op tortelduiven en kwartels in het voorjaar en dat de ambtenaren van de Commissie hebben erkend dat het verbieden van deze jacht in het voorjaar het einde zou betekenen voor de jacht in Malta (blz. 4).


Is de Commissie zich ervan bewust dat dit in tegenspraak is met wat zij heeft verklaard in haar antwoord van 31 augustus 2005 op de schriftelijke vragen E 2396/05 en E-2406/05, namelijk dat "de Commissie niet heeft ingestemd met een opt-out clausule wat betreft deze vereiste voor Malta of voor enige andere lidstaat"?


Aanvaardt de Commissie dat het door de Maltese regering aangehaalde "proces-verbaal" een hogere juridische waarde heeft dan het toetredingsverdrag dat in april 2003 door de Maltese regering is ondertekend?


P-4435/05NL

Antwoord van de heer Dimas

namens de Commissie

(23.12.2005)


De Commissie is op de hoogte van het feit dat de Maltese regering in haar afwijkingsrapport overeenkomstig artikel 9 van de Vogelrichtlijn[1]heeft vermeld dat tijdens de onderhandelingen over Malta’s toetreding tot de EU werd overeengekomen dat Malta in aanmerking komt voor een afwijking vanwege het onttrekken van twee trekvogelsoorten in het voorjaar. Hierbij wordt verwezen naar hoofdstuk 22 (“Milieu”) van het Gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie met betrekking tot Malta (CONF-M 110/02) van 27 september 2002, waarin het volgende is bepaald:


“Wat betreft de tenuitvoerlegging van artikel 7 inzake de regulering van de jacht en jachtseizoenen heeft de Europese Unie kunnen vaststellen dat Malta het voorjaar als belangrijkste jachtseizoen aanduidt. Teneinde op het moment van toetreding aan de verplichtingen van artikel 7 te voldoen, zullen de Verordeningen inzake de bescherming van vogels en wilde konijnen met ingang van het derde kwartaal van 2003 worden gewijzigd. De EU neemt kennis van de verklaring van Malta dat het zich zal beperken tot het onttrekken van slechts twee vogelsoorten (Streptopelia turtur en Coturnix coturnix) als toepassing van de afwijking krachtens artikel 9 van de richtlijn. In dit kader benadrukt de EU dat volgens de richtlijn op bepaalde vogelsoorten mag worden gejaagd vanwege hun hoge populatieniveau, hun geografische verspreiding en de omvang van hun voortplanting in de hele Gemeenschap, voor zover de in de richtlijn vastgestelde limieten worden gerespecteerd en de populatie van deze soorten op een bevredigend niveau wordt gehandhaafd.”


Dit is niet strijdig met wat de Commissie op 31 augustus 2005 op de schriftelijke vragen E-2396/05 ‑ E-2406/05[2]van het geachte parlementslid (en anderen) heeft geantwoord, dat wil zeggen dat er over de eventuele lentejacht op tortelduiven en kwartels op Malta niet is onderhandeld tussen de regering en de EU. In dit geval heeft de Maltese regering slechts gebruik gemaakt van de mogelijkheid een afwijking op grond van artikel 9 van de Vogelrichtlijn toe te staan – op basis van het feit dat tortelduiven en kwartels alleen tijdens de voorjaarstrek in groten getale aanwezig zijn, en dat het daarom de enige mogelijkheid is om op deze vogelsoorten te jagen. Daarom staat het aan de Maltese regering om aan te tonen dat het lentejachtseizoen zeer beperkt is en dat er vaste quota’s worden opgelegd en nageleefd voor het aantal vogels waarop wordt gejaagd. De Commissie zal er dan op toezien dat de consequenties van deze afwijkingen voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 9 van de Vogelrichtlijn.


Het Gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie met betrekking tot Malta (CONF-M 110/02) is een politiek document dat problemen beschrijft die in de context van onderhandelingen aan de orde zijn gesteld. Bijlage XI van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor Malta[3]geeft de rechtspositie aan, waarbij de enige overgangsperiode waarin ten aanzien van de Vogelrichtlijn is voorzien, betrekking heeft op de vangst van zeven vinkensoorten met behulp van slagnetten, hetgeen met inachtneming van duidelijke voorwaarden tot 31 december 2008 wordt toegestaan.
[1] Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 25.4.1979.

[2] PB C.

[3] PB L 236 van 23.9.2003.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?