AA
(24/02/05) Mededingingsregels en staatssteun aan de nucleaire sector (Vraag voor het vragenuur van de Commissie - H-0164/05)

Op 22 september 2004 kondigde de Commissie aan goedkeuring te geven aan de bijdrage van de regering van Groot-Brittannië bij de herstructurering van het energiebedrijf British Energy ten bedrage van 6 miljard euro. Op 1 december 2004 kondigde de Commissie aan dat zij een onderzoek instelt om na te gaan of de oprichting van de Nuclear Decommissioning Authority niet in strijd is met het Verdrag. De NDA zal de verantwoordelijkheid krijgen over de Sellafield Mox Plant en de Magnox kernenergiebedrijven en zal BNFL ontheffen van zijn 'de vervuiler betaalt'-verplichting, wat kan worden beschouwd als de toekenning van staatssteun.

Kan de Commissie mededelen om welk bedrag het mogelijk gaat in het tweede geval en of zij de mening deelt dat staatssteun eigenlijk geïnternaliseerd zou moeten worden in de kostprijs van nucleaire energie, eerder dan verhaald te worden op de belastingbetaler?

COMMISSARIS NEELIE KROES - De brief waarin de Commissie het Verenigd Koninkrijk heeft medegedeeld waarom ze, naar aanleiding van het opzetten van de Nuclear Decommissioning Agency, de procedure op grond van artikel 88, lid 2 van het EG-Verdrag heeft ingesteld, is op 21 december 2004 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd. Het document bevat een uitvoerige schatting van de overheidssteun die mogelijk gemoeid is met elk van de activiteiten die de NDA gaat ondernemen.

Afhankelijk van de berekeningswijze en de markthypothese schommelt het totale bedrag aan overheidsmiddelen tussen de nul en 8 miljard pond. De Commissie deelt de mening van de geachte afgevaardigde dat alle kosten voor de opwekking van elektriciteit in principe geïnternaliseerd moeten worden. Het kan echter gerechtvaardigd zijn van dit beginsel af te wijken als dit op enigerlei wijze in het algemeen belang is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij duurzame energie.

Het onderzoek van de Commissie in het geval van de Nuclear Decommissioning Agency is er juist op gericht te bepalen of specifieke aspecten van de zaak al dan niet een gedeeltelijke afwijking van het beginsel van de internalisering van de kosten rechtvaardigen.BART STAES - Mevrouw Kroes, ik heb nota genomen van uw antwoord. Ik heb dus goed begrepen dat u wel degelijk het standpunt deelt dat staatssteun aan nucleaire centrales eigenlijk zou moeten worden geïnternaliseerd in de totale prijs van energie, van elektriciteit. Bij mijn weten gebeurt dit tot op heden niet. Ik zou u willen vragen welke maatregelen u de komende jaren tijdens uw mandaat zult nemen om ervoor te zorgen dat wij weten welke staatssteun aan nucleaire centrales wordt verleend en in welke mate die staatssteun ook wordt geïnternaliseerd in de kostprijs, opdat de consument een duidelijk idee krijgt van de werkelijke prijs van kernenergie.

COMMISSARIS KROES - Ik kan u verzekeren dat de Commissie van plan is het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ ook op de nucleaire sector toe te passen. Zowel het definitieve besluit van de Commissie over de herstructurering van British Energy als haar besluit een procedure in te stellen in verband met de Nuclear Decommissioning Agency maakt duidelijk dat beheerders van kerncentrales op grond van het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ de primaire verantwoordelijkheid dragen voor het betalen van de afvalverwerking en andere nucleaire lasten, waaronder geplande ontmanteling.

Men moet evenwel niet vergeten dat het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’, zoals alle beginselen van de communautaire wetgeving, moet worden afgestemd op andere communautaire beginselen en doelstellingen, die hier onder bepaalde omstandigheden mee in strijd kunnen zijn. In het geval van British Energy moest het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ bijvoorbeeld worden afgestemd op de nucleaire veiligheid, hetgeen, zoals u weet, een belangrijke communautaire doelstelling is die in het Euratom-Verdrag is vastgelegd. In dergelijke gevallen streeft de Commissie in het belang van de Gemeenschap naar zo veel mogelijk evenwicht tussen uiteenlopende beginselen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?