AA
(11/06/03) Harmonisering statuut sportbeoefenaars uit derde landen

De subcommissie Mensenhandel van de Belgische Senaat stelde in juli 2002 een verslag voor met drie aanbevelingen m.b.t. mensenhandel in de sport. De eerste bepaalde dat de Belgische regio's (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) geïntensifieerde controles moeten uitoefenen naar de tewerkstelling van niet-EU-ingezetenen. Deze controles moeten hun aandacht richten op de arbeidsvergunning, de inschrijving bij de sociale zekerheid, het zwartwerk, de arbeidsvoorwaarden, ... Een tweede aanbeveling betrof de harmonisatie van het statuut van spelersmakelaar.
Een laatste aanbeveling ging als volgt: "Om aberraties te vermijden, met name het misbruik van de sport voor clandestiene invoer van goedkope arbeidskrachten, hebben de ons omringende landen een hoog minimumsalaris ingevoerd voor de professionele sporten. In Nederland bijvoorbeeld ligt deze grens tien keer hoger dan in België (ongeveer 350 000 euro per jaar). België blijft daardoor het doorvoer- en testland voor potentiële profspelers die dan uitwijken naar de ons omringende landen indien ze aan de verwachtingen voldoen of in het omgekeerde geval in de clandestiniteit verdwijnen." De Senaatscommissie vroeg minimumverloningen voor spelers vanaf 18 jaar.
Deze laatste aanbeveling toont niet alleen de Europese context van de zaak aan, maar ook dat het uitblijven van maatregelen op Europees vlak het probleem zullen verschuiven van de ene naar de andere lidstaat.

Erkent de Commissie het bestaan en het probleem van de mensenhandel in de sport en erkent zij dat dit probleem een Europese aanpak vereist?
- Zo neen: met welke argumenten weerlegt zij de vaststellingen in het rapport van de subcommissie Mensenhandel van de Belgische Senaat?
- Zo ja: welke initiatieven zal zij ondernemen teneinde het statuut van sporters uit niet-EU-landen te harmoniseren om zo een verdoken vorm van mensenhandel te bestrijden?

Zal de Commissie ook stappen ondernemen om te komen tot een harmonisering van het statuut van spelersmakelaar op Europees niveau teneinde in deze uitgerekend internationale sector de misbruiken uit te roeien? Zo ja: welke? Zo neen: waarom niet?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?