Parlementaire tussenkomsten

AA
Rol van de regionale en lokale overheden bij de Europese opbouw

Staes (Groenen/EVA). - Voorzitter, collega's, de kern van dit debat over de rol van de regio's in de Europese opbouw is de noodzakelijke erkenning in de Europese grondwet dat de Unie niet enkel staten omvat, maar complexer is samengesteld. Tien jaar geleden bij de onderhandeling over het Verdrag van Maastricht leek er, mijns inziens, een gunstiger klimaat te bestaan voor het regionale eisenpakket dan vandaag. Binnen de Europese Conventie is er nu zelfs sprake van een tegenbeweging. Het door Valéry Giscard d'Estaing ingediende voorontwerp van constitutioneel verdrag baart me ter zake grote zorgen. Het bevat geen enkele verwijzing naar substatelijke overheden en is in menig opzicht een stap terug. Dit alles, collega's, gebeurt tegen de achtergrond van de uitbreiding. Veel van de staten die straks toetreden, zijn kleiner dan de bestaande regio's en naties met wetgevende bevoegdheden. De kandidaat-lidstaten participeren straks voluit in de Europese opbouw. Het is dus niet meer dan billijk dat naties zoals Vlaanderen, Wallonië, Baskenland, Catalonië, Wales, Schotland en Galicië dat ook kunnen. Het verslag van collega Napolitano komt op een geschikt moment, enkele weken voor het debat hierover in de Conventie op 6 en 7 februari. Ik steun volledig de versterkte versie van het verslag-Napolitano zoals collega MacCormick dat heeft aangekaart. Commissaris Barnier en collega Méndez de Vigo plaatsten zo-even kanttekeningen bij het voorstel om constitutionele regio's rechtstreekse toegang te bieden tot het Hof van Justitie. Ze pleiten, als ik het goed begrijp, voor een gecontroleerde toegang onder de autoriteit van de lidstaat in kwestie. Collega's, dit trucje is toch wel al te doorzichtig. Het betekent bijvoorbeeld in de praktijk dat aan de drie historische naties, Baskenland, Catalonië en Galicië, min of meer de toegang tot het Hof van Justitie wordt ontzegd door de centralistische machthebbers in Madrid. Collega's, als vertegenwoordiger van Vlaanderen, één van de historische regio's die geweldloos quasi autonomie heeft verworven zou ik u willen vragen om de weg van collega Méndez de Vigo helemaal niet te volgen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?