Parlementaire tussenkomsten

AA
Recente problemen op het gebied van de voedselveiligheid

Staes (Verts/ALE). — Voorzitter, collega's, mijnheer de Commissaris, we hebben reeds vaker vastgesteld dat crisismomenten telkens momenten zijn waaruit beleidsmakers lessen moeten trekken. Het zijn ook telkens momenten waarin we heel wat leren over de samenleving. Mevrouw Roth-Behrendt en de heer Bowis hebben erop gewezen dat in de voedselsector blijkbaar personen rondlopen die onverantwoordelijk handelen, die onachtzaam zijn, voor wie alleen de brutowinst, het botte geldgewin en de hebzucht tellen. Welke lessen trekken ik en mijn fractie uit de nitrofeenzaak in Duitsland en uit de Whyeth Pharmaceutical/Biolandzaak in Ierland en België?

Ten eerste, we moeten voorkomen dat in de menselijke en dierlijke voedselketen producten terechtkomen die voortvloeien uit de recyclage van afval en er moet ook een sterkere controle komen op de afvalstroom van de chemische en farmaceutische industrie. Voor mijn eigen land — ik neem aan dat dit voor de meeste landen geldt — moeten we streven naar een betere samenwerking tussen de diensten die zorgen voor controle op de voedselketen en de diensten die de afvalstromen beheren. Ik ben blij, mijnheer de Commissaris, dat u tot dezelfde analyse komt.

Ten tweede, er bestaat een Europees systeem voor snelle waarschuwing, ook voor diervoeding, en ik denk dat dit op dit ogenblik vrij goed werkt. Moeten we er niet bij onze nationale en regionale collega’s op aandringen om ook binnen de lidstaten zelf, zeker in federale lidstaten, zoals Duitsland en België, waar de bevoegdheden over meerdere overheden gespreid zijn, intern een soort systeem voor snelle waarschuwing te laten instellen?

Ten derde, we moeten zorgen voor een perfecte traceerbaarheid van grondstoffen die in de diervoeding terechtkomen.

Ten vierde, we moeten, en mijn fractie pleit daarvoor, alle praktijken illegaal maken die geen extra voedingswaarde, geen extra voordeel voor de consument en geen vanuit technisch oogpunt noodzakelijke maatregelen opleveren.

Ten vijfde, de controles moeten worden opgevoerd, dat is duidelijk. Ze moeten ook gediversifieerd worden, want we kunnen alleen iets vinden als we ernaar zoeken. Dat heeft de nitrofeenzaak in Duitsland duidelijk uitgewezen dankzij het feit dat de biosector zelf vrijwillig controles deed.

Ten zesde, ik pleit ervoor dat de aansprakelijkheid van producenten ten volle speelt. De hele discussie over de milieuaansprakelijkheid, beste collega's, moet in een hogere versnelling getrokken worden en we moeten dit sneller gaan afwerken. Ten slotte, Mijnheer de Commissaris, pleit ik hier nogmaals voor de vaststelling van een positieve lijst van producten die in het veevoer terecht mogen komen. U hebt daarover een haalbaarheidsstudie aangekondigd. Ik zou u uitdrukkelijk willen vragen: hoever staat u daarmee? Tot besluit, in de voedselsector lopen heel wat schertsfiguren rond en alleen een goed georganiseerde overheid met strenge controles kan ervoor zorgen dat die schertsfiguren eindelijk uit de sector verdwijnen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?