AA
Europese Raad richt alle aandacht op terrorismebestrijding

Europese Raad richt alle aandacht op terrorismebestrijding

In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Europese Raad heeft de Ierse minister-president, Bertie Ahern, heden (15 maart 2004) onderstaande verklaring afgelegd over voorstellen ter bestrijding van terrorisme in de nasleep van de terroristische aanslagen van 11 maart in Madrid.

"De wrede en laffe aanslagen van 11 maart dienden als een verschrikkelijke herinnering aan de dreiging die terrorisme voor onze samenleving inhoudt. Wij spreken in de scherpste bewoordingen onze veroordeling uit. Degenen die de bommen plaatsten die afgelopen donderdag zoveel dood en vernieling zaaiden veroordelen wij in de scherpste bewoordingen. De aanslagen in Madrid waren een aanslag tegen de eigenlijke waarden waarop de Unie gegrondvest is.

Voor daden van terrorisme kan geen enkele rechtvaardiging bestaan. De Europese Unie zal door deze vreselijke daden niet worden afgebracht van het streven naar democratie of rechtvaardigheid. Wij zijn solidair met het Spaanse volk en verbinden ons ertoe alle vormen van terrorisme te bestrijden, waar dit in ons vermogen ligt en in overeenstemming met de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties.

In de Europese veiligheidsstrategie, die in december jongstleden door de Europese Raad is aangenomen, wordt terrorisme een van de voornaamste dreigingen voor de belangen van de EU genoemd. Het Ierse voorzitterschap zal in nauwe samenwerking met de Commissie en de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger Solana, zich inzetten voor de bestrijding van de terroristische dreiging. Wij willen dat sneller uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen inzake terrorisme van de Europese Veiligheidsstrategie.

Het voorzitterschap zal met de partners en met de Europese Commissie overleg plegen teneinde op 25/26 maart aan de Europese Raad een pakket maatregelen voor te leggen. Deze maatregelen zullen in de tussentijd door de permanente vertegenwoordigers worden opgesteld alvorens zij met spoed worden besproken in een buitengewone vroegtijdige zitting van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 19 maart en de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op 22 maart. De zittingen van beide groepen ministers zullen de weg banen voor de vaststelling door de Europese Raad van maatregelen om onze werkzaamheden tot bestrijding van terrorisme te versterken.

Solidariteitsclausule

Als voorzitter van de Europese Raad zal ik de instemming van de staatshoofden en regeringsleiders proberen te verkrijgen met een politieke verbintenis tot de aanvaarding van verplichtingen zoals vervat in de solidariteitsclausule die in de ontwerp-Grondwet voor Europa is opgenomen. Dit zal de inspanningen van de Unie ter bestrijding van terrorisme versterken. Het houdt namelijk in dat de lidstaten elkaar bijstand verlenen als reactie op nieuwe van terroristische en niet-staatsentiteiten afkomstige dreigingen die gericht zijn tegen de burgerbevolking en de democratische instellingen in de EU.

Tot de andere voorstellen die het voorzitterschap spoedig tot uitvoering wenst te brengen behoren:

Aanneming van een herzien actieplan inzake terrorisme

In de context van de Europese veiligheidsstrategie en in het kader van de herziening van het actieplan inzake terrorisme uit 2001 zal het voorzitterschap een herziene strategie ter bestrijding van terrorisme voorleggen. Hierin zullen doelstellingen met een hoge prioriteit worden aangewezen, die alle aspecten van de EU-activiteiten op dit gebied bestrijken. Daarna komt er een alomvattend uitvoeringsplan, waarin de voornaamste taken uit hoofde van elke doelstelling, de specifieke haalbare doelen en de voor de uitvoering verantwoordelijke EU-instanties worden vermeld.

Benoeming van een veiligheidscoördinator

Wij zullen de benoeming bespreken van een veiligheidscoördinator ter versterking van de samenwerking tussen EU-instanties en derde landen en de stroomlijning van activiteiten bij de bestrijding van terrorisme.

Versterkte samenwerking op het gebied van inlichtingen

Wij zullen streven naar verbetering van de mechanismen voor samenwerking tussen politie- en veiligheidsdiensten en doeltreffende, systematische samenwerking in de inlichtingendiensten tussen de lidstaten bevorderen.

Richtsnoeren voor een gemeenschappelijke aanpak tot bestrijding van het terrorisme

Een spoedige en definitieve overeenstemming over de ontwerp-richtsnoeren voor een gemeenschappelijke aanpak tot bestrijding van het terrorisme zou een zichtbaar en coherent blijk vormen van het engagement van de Unie bij de preventie en bestrijding van terrorisme.

Verbeterde coördinatie tussen de EU en de Verenigde Naties met betrekking tot terrorisme

Wij zullen streven naar overeenstemming inzake het ontwerp van een alomvattend Verdrag inzake terrorisme dat thans bij de VN wordt besproken.

Het voorzitterschap bestudeert nieuwe initiatieven die gericht zijn op verbetering van de coördinatie en de samenwerking tussen de EU en de VN en gaat met name na op welke wijze het Comité terrorismebestrijding van de VN bij zijn werkzaamheden kan worden gesteund.

Financiering van terrorisme

Wij moeten de efficiency en de doeltreffendheid van de mechanismen van de EU voor de bevriezing van terroristische activa en de opsporing van terroristische geldstromen versterken. Wij zullen voorrang geven aan bespoediging van de besprekingen inzake de verwachte mededeling inzake preventie van financiering van terrorisme en het daarmee samenhangende wetgevingsvoorstel voor de oprichting van een netwerk voor de uitwisseling van informatie inzake financiering van terrorisme.

Maatregelen ter versterking van de praktische samenwerking

Wij zullen ons richten op maatregelen ter versterking van de praktische samenwerking, met bijzondere nadruk op het zorgen voor de volledige benutting van de door de Task Force van de hoofden van politie van de EU, Europol en Eurojust geboden mogelijkheden. Daarnaast zullen wij de nadruk blijven leggen op de uitvoering van bestaande maatregelen die gericht zijn op de versterking van die samenwerking bij de bestrijding van terrorisme.

Uitvoering van bestaande maatregelen

Wij zullen voorrang geven aan de voltooiing van de werkzaamheden betreffende bestaande maatregelen, die een bijdrage aan de bestrijding van terrorisme kunnen leveren. Hiertoe behoren met name bespoediging van de besprekingen betreffende het kaderbesluit inzake de wederzijdse erkenning van beslissingen tot confiscatie, de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie en het nieuwe visuminformatiesysteem en het voorgestelde Europees agentschap voor het beheer van de buitengrenzen.

Externe aspecten

Wij zullen streven naar overeenstemming over een programma voor versterking van de betrekkingen met derde landen om doeltreffende en praktische samenwerking en gezamenlijke activiteiten bij de bestrijding van terrorisme op wereldschaal te waarborgen.".

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?