AA
Europese Commissie over de ontslagen bij Volkswagen in Vorst

(24/11/06) Vergadering van de "Restructuring Taskforce" van de Commissie

De Restructuring Taskforce van de Commissie heeft vandaag het aangekondigde banenverlies bij de Volkswagenfabriek in Vorst besproken onder het voorzitterschap van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen.

De taskforce benadrukt dat de geldende Europese wetten bij massieve ontslagen moet worden nageleefd (meer specifiek de richtlijnen over Europese ondernemingsraden, collectieve ontslagen en de voorlichting en raadpleging van werknemers). De Commissie zal hierop toezien met de Belgische autoriteiten, die voor de toepassing van het Gemeenschapsrecht in België verantwoordelijk zijn. Volgens de taskforce zal Vladimir Spidla, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen, de voorzitter van Volkswagen een brief schrijven en erop aandringen tijdens het herstructureringsproces een gezonde sociale dialoog te voeren.

Volgens de taskforce is commissaris Spidla ook voornemens de toestand volgende week met het management en de werknemers in de Volkswagenfabriek te bespreken.

De taskforce wijst erop dat de Europese sociale partners (UNICE, EVV, UEAPME en CEEP) hebben afgesproken zich bij herstructureringen aan de spelregels te houden. Het is zaak dat de sociale partners deze regels naleven met het oog op een meer verantwoord beheer van crisissituaties.

De taskforce ziet de toekomst van de Europese auto-industrie met vertrouwen tegemoet. Als gevolg van de toenemende globalisering en de concurrentie buiten Europa zijn echter veranderingen noodzakelijk om de groei en het concurrentievermogen van de sector te vrijwaren. De taskforce zal analyseren welke gevolgen toekomstige herstructureringen in de auto-industrie voor de werkgelegenheid in Europa zullen hebben. De taskforce roept de sociale partners ook op een langetermijnstrategie voor de autosector te ontwikkelen.

Volgens de taskforce wordt reeds samen met de Belgische autoriteiten nagegaan welke financiële middelen uit de Europese structuurfondsen (Europees Sociaal Fonds en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) kunnen worden gebruikt om de ontslagen werknemers opnieuw aan een baan te helpen. De Commissie wil met de Belgische autoriteiten samenwerken in de crisiscel die is opgericht.

***

(23/11/06) Commissaris Spidla bespreekt het banenverlies bij Volkswagen met de Belgische ministers van Werk

Vladimir Spidla, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen, heeft met de Belgische regionale autoriteiten (1) besproken hoe de Europese structuurfondsen — en vooral het Europees Sociaal Fonds (ESF) — het best kunnen worden gebruikt om de gevolgen van het verwachte ontslag van 4 000 werknemers bij Volkswagen op te vangen. Commissaris Spidla pleitte voor nauwe samenwerking tussen de Commissie en het Belgische crisisteam.

De Commissie is zich sterk bewust van de verwoestende gevolgen van de massieve ontslagen voor België. Commissaris Spidla toonde zich uiterst bezorgd over de penibele situatie van werknemers die na vele jaren loyaliteit en hard werk hun baan verliezen. Volgens hem "kunnen de slachtoffers van de gedeeltelijke sluiting van de Volkswagenfabriek in Vorst steun krijgen uit het Europees Sociaal Fonds. De Commissie zal alles in het werk stellen om de Belgische autoriteiten te helpen de middelen uit de structuurfondsen een andere bestemming te geven. Er moet steun worden verleend zodat de werknemers van Volkswagen zich kunnen omscholen, leveranciers nieuwe markten kunnen aanboren en nieuwe bedrijven worden opgericht. De komende zeven jaar ontvangt België ongeveer 1 miljard euro en we zullen nagaan hoe we dit bedrag zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken".

Commissaris Spidla beklemtoonde het cruciale belang van de sociale dialoog bij het zoeken naar een zo gunstig mogelijke oplossing voor de werknemers. Volgens hem moeten bij massieve ontslagen ook de Europese en nationale regels worden nageleefd. Daarom zal hij de voorzitter van Volkswagen een brief schrijven en erop aandringen tijdens het herstructureringsproces een gezonde sociale dialoog te voeren.

De 'Restructuring Taskforce' van de Commissie komt morgen samen om na te gaan wat er verder gedaan kan worden. Daarna zullen de diensten van de Commissie op 30 november met hun Belgische collega's bespreken hoe specifieke maatregelen uit het ESF kunnen worden gefinancierd om ontslagen werknemers van Volkswagen Vorst te helpen.

De Raad en het Europees Parlement bespreken momenteel het voorstel van de Commissie om een Europees Fonds voor aanpassing aan de mondialisering (EFM) op te richten. Het fonds wil extra steun verlenen aan werknemers die hun baan verliezen als gevolg van diepgaande structurele veranderingen van de wereldhandel. Zodra de EFM-verordening en de subsidiabiliteitscriteria zijn goedgekeurd, kunnen de lidstaten steun aanvragen als ze kunnen aantonen dat er een verband bestaat tussen ontslagen en diepgaande structurele veranderingen van de wereldhandel.

***

(23/11/06) Danuta Hübner bespreekt het aangekondigde banenverlies bij Volkswagen in Vorst met de Belgische autoriteiten

De commissaris voor het Europees regionaal beleid verklaarde dat zij en het hele college van commissarissen tijdens de wekelijkse vergadering op woensdag 22 november met verbijstering hadden gereageerd op het aangekondigde banenverlies bij de Belgische fabriek van Volkswagen in Vorst. Ze herhaalde dat de Europese Commissie de Belgische werknemers en hun gezinnen in deze crisissituatie zal steunen.

Danuta Hübner heeft zich met de Belgische autoriteiten (1) beraad over de mogelijkheid de resterende fondsen van een aantal programma's in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de periode 2000-2006 een andere bestemming te geven en de programma's voor de periode 2007-2013 te herzien in het licht van de nieuwe situatie.

Volgens Danuta Hübner "is de Commissie bereid de fondsen een andere bestemming te geven als de Belgische autoriteiten dat willen. De fondsen van het EFRO en het ESF (Europees Sociaal Fonds) kunnen flexibel worden gebruikt voor het oprichten van nieuwe bedrijven en voor opleiding en omscholing".

Namens de Belgische regering en zijn ambtgenoten in de drie regio's dankte de Belgische federale minister van Werk, de heer Vanvelthoven, de Europese Commissie dat zij onmiddellijk bereid was zo snel mogelijk concrete oplossingen voor het probleem te vinden.

Hij stelde voor de diensten van mevrouw Hübner (directoraat-generaal Regionaal Beleid) en de heer Spidla (directoraat-generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken) op te nemen in de crisiscel die binnenkort door de Belgische regering zal worden opgericht.

Alle deelnemers vonden de gesprekken 'vruchtbaar en productief' en beklemtoonden dat snel oplossingen moeten worden gezocht om de gevolgen van de ontslagen zoveel mogelijk te beperken en de integratie van een groot aantal werknemers op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Op 30 november 2006 heeft een technische vergadering plaats van de Belgische ministeriële diensten en vertegenwoordigers van de twee directoraten-generaal.

Commissaris Vladimßr Spidla ontvangt de Belgische autoriteiten op 23 november 2006.

(1) Belgische ministeriële delegatie: de heer Chris HOORNAERT, diplomatiek adviseur van premier Verhofstadt; de heer Peter VANVELTHOVEN, federaal minister van Werk; de heer Frank VANDENBROUCKE, Vlaams minister van Werk, de heer Ruben LECOK, vertegenwoordiger van mevrouw Fientje MOERMAN, Vlaams minister van Economie; de heer Benoît CEREXHE, Brussels minister van Werk; en de heer Jean-Claude MARCOURT, Waals minister van Werk.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?