AA
Europese Commissie daagt België voor het Hof wegens niet-omzetting van EU-verzekeringswetgeving

Richtlijn 2001/17/EG is voornamelijk bedoeld om consumenten in geval van liquidatie van verzekeringsondernemingen te beschermen. De uiterste termijn voor omzetting van de richtlijn in nationaal recht was 20 april 2003.

Sinds die datum heeft de Commissie alle bij artikel 226 van het Verdrag voorgeschreven procedurele stappen genomen om de zaken bij het Hof aanhangig te maken (aanmaningsbrieven, gevolgd door met redenen omklede adviezen). De snelheid waarmee deze procedure ten uitvoer wordt gelegd toont aan dat de Commissie vastbesloten is ervoor te zorgen dat de lidstaten de maatregelen waartoe zij zelf in de Raad hebben besloten, correct en tijdig ten uitvoer leggen. In het najaar van 2003 werden inbreukprocedures tegen vijf andere lidstaten Denemarken, Ierland, Italië, Portugal en Oostenrijk beëindigd nadat deze landen de Commissie de nationale maatregelen hadden meegedeeld die zij hadden vastgesteld om de richtlijn ten uitvoer te leggen. Ook Duitsland heeft zeer onlangs zijn maatregelen meegedeeld.

Overeenkomstig deze richtlijn dient in geval van de liquidatie van een gefailleerde verzekeringsonderneming met bijkantoren in andere lidstaten een geheel van procedures te worden gevolgd die worden geopend in de lidstaat waar de verzekeringsonderneming haar statutaire zetel heeft ("de lidstaat van herkomst"), en is hierbij één en dezelfde faillissementswet van toepassing die van het land van herkomst. Deze benadering strookt met het beginsel van toezicht door het land van herkomst dat de grondslag voor de verzekeringsrichtlijnen van de EU vormt. Bovendien waarborgt de richtlijn de bescherming van schuldeisers uit hoofde van verzekering (zoals polishouders en verzekerde personen) door hun een voorkeursbehandeling te verlenen wanneer een verzekeringsonderneming wordt geliquideerd.

Indien EU-richtlijnen niet vóór de uiterste termijnen die door de lidstaten zelf zijn vastgesteld in nationale wetgeving worden omgezet, ontstaat een ongelijke concurrentiesituatie en wordt het concurrentievermogen van de economie van de EU als geheel aangetast.

De Commissie heeft op 12 januari aangekondigd (zie IP/04/33) dat slechts vijf lidstaten (Denemarken, Spanje, Ierland, Finland en het VK) het door de Europese Raad gestelde doel hadden bereikt en hun omzettingsachterstand - het percentage in werking getreden interne-marktrichtlijnen dat op de overeengekomen datum nog niet in nationaal recht is omgezet onder 1,5% hadden gehouden. Van de lidstaten die in verband met de verzekeringsrichtlijn voor het Hof worden gedaagd, hebben België, Griekenland, Frankrijk en Luxemburg alle een omzettingsachterstand van 3% of meer.

Voor recente informatie over inbreukprocedures tegen lidstaten kan de volgende website worden geraadpleegd:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?