AA
EU-onderzoek draagt bij tot het uit de wereld helpen van landmijnen

Elk jaar maken landmijnen nog steeds 15.000 tot 20.000 slachtoffers. Om EU-onderzoeksinitiatieven op dit gebied voor te stellen heeft het met het onderzoeksbeleid belaste Commissielid Philippe Busquin gisteren in Brussel deelgenomen aan de door de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) georganiseerde internationale conferentie voor de opsporing, de verwijdering en het onschadelijk maken van landmijnen. In het afgelopen decennium heeft de Europese Commissie meer dan 200 miljoen € besteed aan ontmijningsactiviteiten, waaronder ten minste 33 miljoen € voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. In de komende vier jaar zullen meer middelen worden vrijgemaakt voor deze prioriteit. De EU-onderzoeksprojecten zijn vooral gericht op de ontwikkeling en beproeving van nieuwe en betere opsporingstechnieken. Ontmijningsspecialisten van de EU zijn in de gehele wereld aan het werk, met name in Afghanistan, Angola, Cambodja, Irak en Zuidoost Europa.

Op de conferentie verklaarde Commissielid Busquin: "Wij mogen het permanente, maar miskende bloedvergieten dat door landmijnen wordt veroorzaakt nooit aanvaarden. In de afgelopen zeven jaar is de EU een belangrijke donor geworden voor het internationale ontmijningsonderzoek. In die periode is er aanzienlijke technologische vooruitgang geboekt, maar er moet nog heel wat gebeuren om de verworven kennis om te zetten in nieuwe ontmijningsinstrumenten. Dit vergt gecoördineerde actie van de internationale donoren, de onderzoekers en ontwikkelaars en vooral van de ontmijningsspecialisten in het veld."

EU-ONTMIJNINGSINITIATIEVEN

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Commissie heeft een project voor het testen en evalueren van ontmijningstechnieken (Test and Evaluation of Technologies for Humanitarian De-mining) opgezet, dat cruciaal is voor de beoordeling in diverse omstandigheden van de sterke en zwakke punten van bepaalde types ontmijningsapparatuur.

De uitdaging bestaat erin de ontmijningsapparatuur veiliger en doeltreffender te maken door gestandaardiseerde tests en beoordelingen in te voeren. Het GCO stelt test- en beoordelingsfaciliteiten (T&B) ter beschikking, bevordert de vaststelling van T&B-normen en voert T&B-activiteiten voor ontmijningsapparatuur uit. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de beoordeling van metaaldetectoren, die tot de weinige ruim in de handel verkrijgbare instrumenten behoren welke door ontmijners worden gebruikt bij manuele ontmijningsactiviteiten.

METAALDETECTOREN MOETEN SLIMMER EN BETROUWBAARDER WORDEN

De Commissie heeft meegewerkt aan de sluiting van een Overeenkomst voor het testen en evalueren van metaaldetectoren overeenkomstig de regels van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), die door het CEN is bekrachtigd. Deze "CEN Workshop Agreement CWA 14747:2003" omvat de basisbeginselen, alsmede de richtsnoeren en procedures voor het testen van metaaldetectoren.

Met gebruikmaking van dit gestandaardiseerde testprotocol zal de Commissie samen met ander internationale partners beproevingscampagnes opzetten om de prestaties van in de handel verkrijgbare en nieuwe detectoren te testen. Zij zal daarbij met name kijken naar:
- de prestaties en robuustheid van de apparatuur in moeilijke klimatologische omstandigheden;
- de logistieke en ergonomische aspecten;
- de detectiecapaciteit in specifieke grondsoorten en voor specifieke mijntypes.
De Commissie zal ook lokale milieu-informatie verzamelen en analyseren over de landen waar bedoelde detectoren bij de ontmijning zullen worden gebruikt. Met gebruikmaking van een geografisch informatiesysteem zal zij de resultaten van de T&B-campagnes en gegevensverzamelingen bijeen brengen op kaarten waarop per gebied wordt getoond welke specifieke ontmijningsapparatuur het meest geschikt is.

DE CONFERENTIE

De door de VUB van 15 tot 18 september in Brussel georganiseerde Internationale Conferentie voor de opsporing, de verwijdering en het onschadelijk maken van landmijnen (Conference on Requirements and Technologies for the Detection, Removal and Neutralization of Landmines and Unexploded Ordnance) is een internationale gebeurtenis die onderzoekers en ontwikkelaars op het gebied van ontmijningstechnologieën en de met dergelijke technologieën in het veld actieve eindgebruikers bijeenbrengt. Deze conferentie wordt medegefinancierd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie.

HET INTERNATIONALE KADER

Al 136 landen hebben tot dusverre het Ottawa-verdrag van 1997 geratificeerd dat het gebruik, de productie en de opslag van, alsook de handel in antipersoonsmijnen verbiedt en opdraagt dergelijke mijnen in de grond te vernietigen binnen een periode van tien jaar. Afgezien van deze 136 landen hebben nog 12 andere landen het verdrag ondertekend, zonder het al te hebben geratificeerd.

VOOR MEER INFORMATIE:

De conferentie

Ontmijningsprojecten van het GCO

Het Ottawa-verdrag

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?