AA
EU-burgers voorstander van een grondwet, maar onwetend over Conventie

Terwijl de Conventie over de toekomst van Europa zich voorbereidt om eind deze week bij de Europese Raad verslag uit te brengen over haar werkzaamheden blijkt uit de eerste resultaten van de laatste enquête van Eurobarometer dat in de gehele EU een sterke consensus bestaat over een Europese grondwet. Volgens de opiniepeiling die tussen 18 maart en 30 april in geheel Europa werd verricht bij meer dan 16 000 personen wenst de grote meerderheid van de Europese burgers ten minste één commissaris per lidstaat te behouden en is te vinden voor het idee van een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Uit de enquête blijkt echter ook dat zij niet veel weten over de werkzaamheden van de Conventie. Sedert de laatste enquête in het najaar is in de eurozone de steun voor de euro groter geworden.

De Eurobarometer-enquête van het voorjaar 2003 werd tussen 18 maart en 30 april verricht in 15 lidstaten (gedeeltelijk tijdens het Iraakse conflict). 16 410 personen van meer dan 15 jaar werden ondervraagd over hun standpunt ten aanzien van de Europese Unie en over andere actuele politieke en sociale aangelegenheden. Alle resultaten van de enquête zullen in juli 2003 beschikbaar zijn.

RESULTATEN

De enquête toont aan dat de burgers niet veel weten over de werkzaamheden van de Conventie. Voor elkeen van de zeven vragen over de Conventie antwoordt meer dan 50% "weet niet". Enkel 39% weet dat "de Conventie werkt aan voorstellen met het oog op de hervorming van de EU".

Desondanks is 63% van de ondervraagde personen voorstander van een Europese grondwet, terwijl slechts 10% het daar niet mee eens is. Zeven van de tien ondervraagden verklaren dat zij ten minste één commissaris per lidstaat willen behouden en de meesten zijn van oordeel dat dit geen belemmering zou zijn voor de werking van de Unie. De meeste ondervraagde personen zijn van oordeel dat de voorzitter van de Commissie rechtstreeks door de burgers van de EU moet worden verkozen.

De helft van de EU-burgers meent dat de huidige duur van het voorzitterschap van de Europese Raad te kort is om belangrijke resultaten te kunnen bereiken en dat deze periode moet worden verlengd. Ongeveer 47% wenst het vetorecht te behouden.

Ongeveer 64% verklaart dat de EU een eigen minister van Buitenlandse Zaken moet hebben, terwijl ongeveer zeven personen op tien van oordeel zijn dat de EU een eigen zetel moet hebben in de Veiligheidsraad van de UNO, over een snelle militaire interventiemacht moet beschikken en een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid moet uitwerken.

Ongeveer 77% meent dat het buitenlands beleid van de EU onafhankelijk moet zijn van dat van de Verenigde Staten, terwijl 83% verwacht dat de lidstaten in geval van internationale crisis een gemeenschappelijk standpunt innemen. De burgers willen nog steeds dat de EU en niet de nationale regeringen of de NATO de beslissingen neemt omtrent Europese defensie.

Meer dan tweederden is voorstander van het beginsel van een gemeenschappelijk buitenlands beleid en nagenoeg driekwart ondersteunt een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid.

Ongeveer 54% van de ondervraagden vindt dat het EU-lidmaatschap een goede zaak is voor hun land. 50% van de ondervraagden is van oordeel dat hun land voordeel heeft gehaald uit het lidmaatschap, terwijl 29% overtuigd is van het tegendeel.

In de eurozone is 75% voorstander van de eenheidsmunt, d.w.z. vier punten meer dan in het afgelopen najaar. In Duitsland en Italië is een stijging van respectievelijk 8 en 6 punten waar te nemen. In de pretoetredingslanden is de steun aan de euro sedert het afgelopen najaar verminderd, hoewel in Denemarken de meerderheid nog steeds voorstander is van de eenheidsmunt.

Uit de enquête blijkt dat sedert het afgelopen najaar de VS een slechter imago hebben wat betreft hun rol bij de bestrijding van terrorisme en armoede, de milieubescherming, de groei van de wereldeconomie en het streven naar wereldvrede.

De enquête geeft daarentegen aan dat de burgers sedert het afgelopen najaar meer vertrouwen hebben in de media, justitie, politie en vrijwilligersorganisaties, maar minder in de Verenigde Naties, grote bedrijven, syndicaten, politieke partijen, de EU en de nationale regeringen.

De meeste burgers blijven voorstander van de uitbreiding van de EU hoewel dit toch minder is sedert de laatste enquête.

De samenvatting van het verslag over de eerste resultaten in alle 15 lidstaten wordt door de Commissie gepubliceerd in het Engels, het Frans en het Duits. Het downloaden ervan kan enige tijd in beslag nemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?