AA
De Europese Commissie en Philip Morris International ondertekenen akkoord voor 12 jaar ter bestrijding van smokkel en namaak van sigaretten

De Europese Commissie en Philip Morris International ondertekenen akkoord voor 12 jaar ter bestrijding van smokkel en namaak van sigaretten

De Europese Commissie, 10 lidstaten van de Europese Unie[1] en Philip Morris International PMI hebben vandaag een meerjarenakkoord aangekondigd om smokkel en namaak van sigaretten op een efficiënte manier te bestrijden, en hierdoor komt een eind aan de geschillen tussen de partijen op dit vlak. Dankzij dit akkoord zal Philip Morris International met de Europese Commissie, haar Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en rechtshandhavingsinstanties samenwerken in de bestrijding van smokkel en het snel groeiend probleem van namaaksigaretten. Dit akkoord bepaalt dat Philip Morris International aanzienlijke bedragen zal betalen die kunnen oplopen tot ongeveer 1,25 miljard USD over een periode van twaalf jaar. Ik juich de afronding van de onderhandelingen over dit belangrijk akkoord toe; het is in het voordeel van de EU om haar financiële belangen te beschermen, zo verklaarde de voorzitter van de Commissie, Romano Prodi. Dit akkoord is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen smokkel en namaak van sigaretten aldus commissaris Michaele Schreyer, belast met begroting en fraudebestrijding. Volgens haar zullen de Europese Commissie en haar lidstaten dankzij dit akkoord beter gewapend zijn in de strijd tegen de illegale handel in sigaretten die jaarlijks zorgt voor een aanzienlijke derving van belastinginkomsten en douanerechten. Verder voegt zij hieraan toe dat smokkel- en namaakproducten iedereen benadelen: regeringen, consumenten en legale bedrijven.

Bestrijding van namaak

Om verschillende redenen beschouwen de Commissie en de EU-lidstaten bredere maatregelen ter bestrijding van namaak en smokkel als prioritair. Op dit moment derven de Europese Gemeenschap en de lidstaten honderden miljoenen euro’s aan belastingen op namaaksigaretten. Ook ontstaat er door namaak en smokkelpraktijken een parallelle toeleveringsketen die de legale distributiekanalen overspoelt en in gevaar brengt met illegale producten en die op een oneerlijke manier concurreert met echte producten, die verspreid worden via legale distributiekanalen.

Hoewel de smokkel van Philip Morris-sigaretten in de voorbije jaren sterk is verminderd, vormen namaaksigaretten een toenemende bedreiging voor de Europese Gemeenschap en de lidstaten. Bijgevolg heeft de Commissie aangekondigd dat zij in de strijd tegen illegale handel in sigaretten zal voortbouwen op bestaande maatregelen door:

wereldwijd in nauwe samenwerking met de lidstaten en de rechtshandhavingsambtenaren van gevoelige gebieden strenge onderzoeken in te stellen naar de namaak van sigaretten;
de productie van namaaksigaretten tegen te gaan om te voorkomen dat namaaksigaretten de Europese Gemeenschap binnenkomen; en
te streven naar inbeslagneming van namaaksigaretten in de Europese Gemeenschap en registratie hiervan om de herkomst van het product en andere relevante gegevens te achterhalen.
Bestrijding van smokkel en het witwassen van geld: Ken je klanten en opsporen en traceren

Het akkoord steunt op de inspanningen van alle partijen en stelt nieuwe en vernieuwende procedures voor om te voorkomen dat producten van Philip Morris International terechtkomen in smokkelkanalen in Europa en de rest van de wereld. Uit dit akkoord blijkt dat een gemeenschappelijk akkoord waardoor belangrijke fabrikanten als Philip Morris International en de Europese rechtshandhavingsinstanties hun middelen bundelen en nauwer gaan samenwerken, een belangrijke bijdrage levert aan het succes in de bestrijding van smokkel en namaak van sigaretten.

Naast het reeds bestaande beleid van Philip Morris International om de belastingwetgeving na te leven, omvat het akkoord strenge, door alle partijen goedgekeurde bepalingen die voorzien in een mechanisme voor langdurige preventie van grootschalige smokkel van echte sigaretten van Philip Morris op de Europese markt. Krachtens het akkoord wordt van Philip Morris International verwacht dat het bedrijf zijn huidige procedure voor de selectie en controle van zijn klanten verder uitbouwt, dat het zijn manier van opsporen en traceren van bepaalde verpakkingen verbetert en dat het de Europese rechtshandhavingsinstanties meer steunt in hun strijd tegen de illegale handel in sigaretten. Philip Morris International stemt toe zijn verkoop te beperken tot volumes die overeenkomen met de legitieme marktvraag. Ook de bestaande maatregelen van Philip Morris in de strijd tegen het witwassen van geld zijn in dit akkoord verwerkt en uitgebouwd tot een algemeen contractkader.

De invoer van gesmokkelde sigaretten in de Europese Gemeenschap is altijd een van de belangrijkste zorgen van de Europese Commissie geweest. Om deze reden is de Europese Gemeenschap streng gaan optreden tegen sigarettensmokkel. De inspanningen op het gebied van rechtshandhaving hebben tijdens de afgelopen jaren geleid tot een vermindering van de hoeveelheid sigaretten die de EU wordt binnengesmokkeld. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat constructieve akkoorden, zoals dit akkoord met Philip Morris International, een nuttig hulpmiddel zijn voor het aanpakken van deze problemen.

Het initiatief omvat onder meer verstrekkende productopsporingsmethodes waardoor het voor de rechtshandhavinginstanties gemakkelijker wordt het punt te bepalen waar het echte product terechtkwam in de illegale distributiekanalen. Overeenkomstig het akkoord zal Philip Morris International bepaalde verpakkingen merken met de kleinhandelsmarkt van bestemming, de "master cases" merken met machineleesbare streepjescodes en andere procedures toepassen die nuttig zijn voor de opsporing en tracering van zijn producten.

Deze verplichtingen, die overeenkomen met de smokkelbestrijdingsmaatregelen van de WHO Kaderconventie inzake Tabakscontrole, vormen het eerste belangrijke concrete gezamenlijke opsporings- en traceringinitiatief.

Betalingen volgens het akkoord

Gedurende een aantal jaren zullen de Europese Gemeenschap en tien lidstaten aanzienlijke bedragen ontvangen. De som die Philip Morris International moet betalen volgens het akkoord, hangt af van verschillende factoren en zou in totaal ongeveer 1,25 miljard USD kunnen bedragen.

Krachtens het akkoord stemt PMI toe betalingen te verrichten wanneer binnen de Europese Gemeenschap een hoeveelheid van zijn producten in beslag genomen wordt, die de overeengekomen hoeveelheden overschrijdt. Voor deze betalingen wordt er geen rekening mee gehouden of Philip Morris International al dan niet schuld draagt. Als andere lidstaten of nieuwe lidstaten het akkoord ondertekenen, hebben ook zij recht op deze betalingen.

Beslechting van vroegere geschillen

Naast al deze maatregelen die op de toekomst zijn gericht, bevat dit akkoord eveneens de beslechting van alle vroegere geschillen inzake sigarettensmokkel. De overeenkomst maakt in het bijzonder een eind aan de juridische procedures tussen de Europese Gemeenschap, de tien lidstaten en Philip Morris International inzake sigarettensmokkel. Het akkoord maakt eveneens een einde aan de rechtszaak van Philip Morris International tegen de Europese Commissie die in hoger beroep aanhangig is voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

De Commissie is steeds bereid tot onderhandelen met fabrikanten die de nodige investeringen willen doen ter verbetering van de strijd tegen illegale handel in hun producten en aanverwante criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld. Fabrikanten zijn medeverantwoordelijk in de strijd tegen illegale handel in hun producten. Dit akkoord moet daarom dienen als model voor andere sigarettenfabrikanten.

Achtergrond

In de onderhandelingen met Philip Morris International, heeft de Commissie de Europese Gemeenschap en de tien lidstaten vertegenwoordigd. De Juridische Dienst en OLAF hebben de onderhandelingen gevoerd voor de Commissie.

http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index.htm


[1] België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en Spanje.


GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?