content

AA
Statuut voor Kosova (Mondelinge vraag H-0765/05)

Contacten met beleidsverantwoordelijken en politieke leiders in Kosova en kennisneming van analyses van eminente waarnemers van de Kosovaarse situatie hebben me duidelijk gemaakt dat een definitief statuut voor Kosova hoogdringend is. Om de penibele sociaal-economische toestand met een werkloosheidsgraad van 70% te keren kan enkel een statuut de onontbeerlijke hefboom voor economische opleving bezorgen. De jonge Kosovaarse instellingen hebben geen reële beslissingsmacht inzake begroting en belastingen, wat de essentie van het democratisch proces is. Instellingen moeten gebonden zijn aan een statuut. De beste standaard voor een staat is een statuut. Standaarden en statuut moeten hand in hand gaan. De stabiliteit van de Zuidoost-Europese regio komt in gevaar bij een mislukking. De jongste verkiezingen in Kosova toonden de massale wil tot onafhankelijkheid.

Om al deze redenen mijn vraag: welke initiatieven zal de Commissie nemen om Kosova snel voorwaardelijke onafhankelijkheid te verlenen, zoals ook het EP aanbeveelt?

***

Antwoord van de Commissie (25 oktober 2005)

De eindverantwoordelijkheid in de besluitvorming ter vergemakkelijking van het politieke proces tot bepaling van de toekomstige status van Kosovo berust, overeenkomstig de richtsnoeren in resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad, bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN).

De Commissie is, zes jaar nadat deze resolutie is aangenomen, bijzonder verheugd over het feit dat de secretaris-generaal van de VN onlangs de aanbeveling heeft gedaan de onderhandelingen over de toekomst van Kosovo voort te zetten. Zij is er thans van overtuigd dat de Veiligheidsraad dit besluit zal steunen, zodat het proces vóór het eind van het jaar op gang kan worden gebracht.

De Commissie heeft de Verenigde Naties erop gewezen dat de gehele West-Balkan, met inbegrip van Kosovo, lid wenst te worden van de Europese Unie. Zij gaat ervan uit dat de toekomstige status van Kosovo zal bijdragen tot de duurzaamheid van Kosovo, Servië en Montenegro op lange termijn, en van de hele regio in haar streven naar toenadering tot de EU.

De Commissie heeft alle landen in de regio, o.m. Servië en Montenegro (via een uitdrukkelijke verwijzing in het haalbaarheidsverslag in de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO)), er eveneens op gewezen dat zij verwacht dat deze nauw en constructief samenwerken om hun Europese ambities te verwezenlijken.

Totdat het probleem van de definitieve status is opgelost, doet de Commissie wat zij kan om ervoor te zorgen dat Kosovo stevig verankerd blijft in het stabilisatie- en associatieproces (SAP).

Zij ziet erop toe dat onze politieke en financiële instrumenten op elkaar aansluiten en elkaar versterken in het kader van de tenuitvoerlegging van de Kosovonormen met als langetermijndoel toenadering tot de EU, als tegenwicht tegen de opvatting dat normen niet meer noodzakelijk zijn, zodra de onderhandelingen over de status eenmaal zijn begonnen.

Ook is de Commissie klaar voor haar rol in de bijdrage van de Europese Unie tot de inspanningen van de internationale gemeenschap bij het steunen van de Speciale Gezant van de VN naar de onderhandelingen over de status en tot de tenuitvoerlegging van eventuele resoluties van de VNVR in aansluiting op resolutie 1244. Zij steunt het denkbeeld van een gestroomlijnde internationale aanwezigheid, die zo veel mogelijk verantwoordelijkheid overdraagt aan de plaatselijke instanties waarmee wij in de toekomst waarschijnlijk rechtstreeks onderhandelen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?